دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 393، شهریور 1384 (91) 
روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

محمد مهدی سعادتپور؛ علیرضا شهیدی؛ مجتبی ازهری


بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

امیر پور مقدم؛ حسین تقدس؛ فتح اله محمود زاده؛ محمد شکرچی زاده