بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

نویسندگان

چکیده

همه ساله زلزله‌های متعددی با بزرگای مختلف در کشور و به خصوص در مناطق با لرزه خیزی زیاد رخ می دهد که موجب خسارات و تلفات شدید می‌گردد. شهر قزوین با توجه به زمین لرزه‌های بزرگی مثل بویین زهرا 1341 و منجیل 1369 که در طول تاریخ گذشته آن روی داده است و خسارات قابل توجهی که به بناهای آن وارد آمده است از جمله این مناطق می‌باشد. جهت کاهش این خسارات احداث ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله و مقاوم سازی ساختمانهای موجود ضروری می‌باشد. هدف از این تحقیق ارزیابی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین می‌باشد به طوری که با شناخت وضعیت موجود ساختمانها و تعیین میزان آسیب پذیری کیفی آنها بتوان راهکارهای کلی در خصوص بهبود شرایط فعلی ارائه داد. در این مقاله، با اشاره مختصری به مشخصات لرزه خیزی و زمین شناسی شهر قزوین، پس از شناخت روشهای مختلف ارزیابی ساختمانها در برابر زلزله و انتخاب روش ارزیابی کیفی مناسب با توجه به شرایط ساخت و ساز منطقه مورد مطالعه و نحوه انجام برداشتهای میدانی، میزان آسیب پذیری لرزه‌ای انواع ساختمانهای شهر قزوین با استفاده از روش آریای اصلاح شده در نمودارهای ستونی به طور مستقل ارائه می‌شود. بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، غالب ساختمانهای بنائی به ویژه در منطقه یک این شهر و بعضی از ساختمانهای با اسکلت فلزی یا بتنی در برابر زلزله‌های متوسط و شدید احتمال خسارات جدی سازه ای دارند و لذا باید نسبت به برآورد آسیب پذیری و مقاوم سازی آنها اقدام فوری صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها