دوره و شماره: دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 385، اردیبهشت 1384 (89) 
بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله


شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

ابوالفضل معصومی؛ کارن ابری نیا؛ مسعود تائبی