تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش

نویسندگان

چکیده

در این مقاله کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ با ضخامت متغیر تحت تاثیر نیروی فشاری شعاعی یکنواخت تحلیل گردیده است . صفحات دارای تکیه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش هستند و ضخامت آنها به طور خطی تغییر می نماید حل مساله با استفاده از روش ریلی – ریتز بهینه شده انجام شده است . تابع تغییر مکان در نظر گرفته شده رد این روش مجموعی از توابع چند جمله ای است که بر اساس تغییر شکل استاتیک صفحات دایره ای ارتوتروپ می باشند و شرایط مرزی را ارضاء می کنند . در این مقاله اثر تغییرات ضخامت ، ارتوتروپ بودن ماده و سختی تکیه گاه بر روی ثابت کمانش بررسی شده است .

کلیدواژه‌ها