شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

نویسندگان

چکیده

با افزایش روز افزون مصرف قطعات TWB در صنعت خودرو سازی درک رفتار شکل پذیری آنها برای بدست آوردن محصولاتی با کیفیت بالا از این نوع ورقهای مرکب در فرایندهای شکل دهی به ویژه فرآیند کشش عمیق نیز اهمیت بیشتری می یابد به این منظور در این تحقیق فرایند کشش عمیق بلتکهایی از نوع TWB که از ترکیبهای ضخامتی مختلف تشکیل شده اند و دارای موقعیت های مختلف خط جوش اند و تیزبلتکهای ساده اجزای پایه آنها بای ایجاد قطعه ای مربع شکل با باعاد مشخص به کمک نرم افزار AUTOFORM شبیه سازی شده است و وضعیت توزیع کرنش در TWB و اجزای آن و نیز حداکثر نیروی لازم برای شکل دهی TWB با ترکیبهای مختلف ضخامتی با یکدیگر مقایسه شده است که به این وسیله به طور ضمنی حداکثر نیروی لازم برای شکل دهی TWB با ترکیبهای مختلف ضخامتی با یکدیگر مقایسه شده است که به این وسیله به طور ضمنی حداکثر نسبت ضخامت دو بلنک برای شکل دهی ایمن قابل استخراج خواهد بود همچنین چگونگی تاثیر بیدهای کشش دایره ای با شکلها و وضعیتهای مختلف قرار گیری آنها در بخش کم مقاومت بلنک بر جابجایی خط جوش و توزیع کرنش و نیروی لازم برای شکل دهی این نوع بلنکها مورد بررسی قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها