مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش انتقال حرارت جابجائی در یک دسته از فین های متخلخل دو بعدی که تحت تاثیر جریان آرام سیال قرار دارند مورد مطالعه قرار گرفته است . معادله حاکم بر رفتار سیال در خارج از محیط متخلخل معادله ناویراستوکس و در داخل محیط متخلخل معادله برینکمن فورچهیمر می باشد . فین ها دو بعدی با نسبت تخلخل ثابت و افقی قرار گرفته اند و جریان دو بعدی سیال به صورت جابجایی اجباری از روی این مجموعه عبور داده می شود . فرض شده است که فین ها همگن و جریان سیال آرام و دائمی می باشد و تعادل حرارتی برای این مجموعه قرار است . برای حل معادلات مومنتم در محیط سیال و فین از روش تابع چرخش جریان استفاده شده است . در این پژوهش پس از بدست آوردن میدان جریان و دما مشخص شد که فین های متخلخل نسبت به دیگر انواع فین های متداول راندمان بیشتری دارند . تاثیرات پارامترهای مختلف طراحی از قبیل شرایط هندسی ، نسبت ضریب انتقال حرارت هدایت ، سرعت ورودی سیال و نسبت تخلخل در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها