شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی

نویسنده

چکیده

در تحقیق حاضر روشی برای شبیه سازی مونت کارلو میکوساختار نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیوم 5010 و 6063 توسط پرتوهای الکترونیکی پر انرژی مورد مطالعه قرار گرفته است . نمونه های جوشکاری شده از هر الیاژ توسط شتاب دهنده خطی رودوترون در مدت زمان 5 ثانیه و شدت جریان ma 6 با انرژی ثابت mev 10 بصورت استاتیک تحت پرتودهی با شدت های متفاوت گردید . مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی و نتایج تجربی ، نشان دهنده مناسب بودن روش شبیه سازی می باشد .

کلیدواژه‌ها