بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق یک مطالعه تجربی روی مشخصات پاششی انژکتور های دو پایه که از نوع انژکتور های گریز از مرکز هستند با روش لیزری pda انجام شده است . این کار توسط تجهیزات اپتیکی و هیدورلیکی موجود در آزمایشگاه اپتیک گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران انجام شد . در انژکتور های دو مولفه ای یا دو پایه ، به علت اختلاط مناسب سوخت و اکسید کننده ، احتراق خوب به وقوع پیوسته و در نهایت ناپایداری احتراق کم می شود . همچنین می توان در دبی بالاتری نسبت به سایر انژکتور ها دست یافت . چرا که انژکتور دو مولفه ای نقش دو انژکتور سوخت اکسید را ایفا می کند . در این مقاله ابتدا مراحل تشکیل چتر پاشش بررسی شده و سپس توزیع سرعت و قطر قطرات حاصل از انژکتور دو پایه به روش pda برای تک تک مولفه ها و همچنین مجموع آنها به منظور بررسی اثر متقابل آنها بر یکدیگر و در نهایت بر کیفیت پاشش مطالعه شده است .

کلیدواژه‌ها