مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله پاسخ گذرای مبدلهای حرارتی قاب و صفحه تحت تاثیر تغییرات ویسکوزیته وتوزیع نابرابر جریان در کانال ها بررسی شده است. شرایط اولیه حرارتی برای کانال گرم به صورت تابع پایه ای منظور شده است. معادلات حاصل با استفاده از روش تفاضل محدود حل شده اند. آرایش های جریان مورد استفاده دو نوع U , Z می باشد. همچنین نتایج بدست امده نشان می دهند که توزیع نابرابر جریان در دبی ثابت و با افزایش تعداد کانال تشدید می شود. ونیز در تحریک پله ای ‘ با افزایش تعداد کانال ها‘ درجه حرارت سمت سر د افزایش و درجه حرارت سمت گرم کاهش می یابد. در نتیجه بر مقدار بازدهی حرارتی مبدل افزوده می شود.

کلیدواژه‌ها