حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی

نویسندگان

چکیده

در این کقاله سعی شده است با استفاده از تابع گرین و تابع تبدیل برای معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستم جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثرات نیروی باد یک حل تحلیلی ارائه گردد . این معادله در مدلسازی انواع سازه های فضایی ، بال هواپیما و تمامی سازه هایی که در ارتفاع بالا به کار می روند و بهتر است که فوندانسیون آنها به صورت فنر غیر خطی و دمپر مدل شود ، کاربرد بسیار زیادی دارد ، بطوری که جواب این معادله بیان کننده رفتار مکانیکی سیستم واقعی می باشد .

کلیدواژه‌ها