بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

نویسندگان

چکیده

آلیاژ AZ31 ، از جمله آلیاژ های کارپذیر منیزیم با استحکام متوسط و شکل پذیری بالا است که امروزه کاربرد زیادی در صنایع مختلف پیدا کرده است . برای بهینه کردن فرایند های شکل دهی و خواص نهایی این الیاژ ، بررسی دقیق تر مشخصه های تغیر شکل گرم آن ضروری می باشد . یکی از پارامتر های مستقل تاثیر گذار در فرایند های شکل دهی نرخ اعمال تغییر شکل می باشد . با توجه به تاثیر تنش های فشاری در فرایند های شکل دهی آلیاژ های منیزیم ، که شامل فرایند های نورد ، آهنگری و اکستروژن می باشند ، در یان تحقیق با استفاده از آزمایش فشار گرم اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل گرم آن تحت بررسی قرار گرفته است . منحنی های تنش – کرنش و تغییرات ریز ساختار در نرخ کرنش های متفاوت مورد بحث قرار گرفته و نتایج حاصله بر اساس اصول تغیر شکل گرم آلیاژ های منیزیم بحث شده است .

کلیدواژه‌ها