مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی ارائه می گردد . اساس روش پیشنهادی طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی دو لایه و‌آموزش آن بر مبنای داده های ورودی- خروجی است . وزن های اتصالات این شبکه ضرایب تابع تبدیل هستند . در سیستم هایی که رفتار آنها خطی باشد ، روش حداقل کردن مربعات خطا (lse) بهترین نتایج مدل سازی را ارائه می نماید . در سیستم هایی که رفتار غیر خطی دارند ، نظیر بعضی قسمت های بویلر نیروگاهها ، روش مدلسازی خطی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به روش LSE ارجحیت دارد . در مورد اجزای غیر خطی بویلر نیروگاه ، تابع تبدیلهای به دست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی ، بهتر از تابع تبدیلهای به دست آمده ا زروش حداقل مربعات خطا با داده های حقیقی ثبت شده مطابقت دارند .

کلیدواژه‌ها