پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی

نویسندگان

چکیده

کاربرد پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی در سازه‌های هوا فضا و دریایی رشد قابل توجهی داشته است. مقایله حاضر پایداری پوسته‌های استوانه‌ای با تقویت های حلقوی را مورد بررسی قرار می دهد. بار کمانش با کمک تحلیل غیر خطی هندسی و با در نظر گرفتن اثر تغییر شکلهای خمشی قبل از کمانش محاسبه می‌شود. فشار خارجی وارده به استوانه به دو صورت مرده با راستای ثابت و زنده (وابسته به تغییر شکل) در نظر گرفته می شود. روابط سینماتیکی بر اساس تئوری غیر خطی ساندرز به همراه تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول استوار می‌باشد. تغییر مکانها و دوران استوانه و تقویت های محیطی با کمک سری های فوریه مناسب بیان می‌شوند. پوسته تحت اثر همزان فشار محوری و فشار جانبی خارجی قرار دارد. استخراج معادلات حاکم بر مبنای روش یتز استوار بوده و معادلات خطی شده با کمک ترکیب روشهای نیوتن-رافسون و طول قدس حل می‌شوند. نتایج به صورت بار کمانش و منحنی های پس از کمانش برای لایه بندی های مختلف ارائه می‌گردد. همچنین تغییرات نیروهای اندرکنشی بین پوسته و تقویت کننده با تغییر بارهای وارده بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها