تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی

نویسندگان

چکیده

میخکوبی خاک یک روش تسلیح در جای خاک است که در دو دهه اخیر برای حفظ دیواره های حفاری و ایستایی شیب ها به صورت روز افزون به کار می رود. روش های طراحی که مورد استفاده رار گرفته در اروپا عمدتا روش آلمانی و روش فرانسوی و در امریکا روش Davis می باشد. در حالت کلی این روشها پدید از جا درآمدگی میخ و پایداری کلی دیوار را کنترل می کنند. در این مقاله یک روش تحلیل برای رسیدن به تغییر شکل ها و نیروها در میخ ها و در نهایت طراحی آنها ارائه شده است. برای ارزیابی این تغییر شکلها و نیروها یک برنامه تحلیل و طراحی رایانه ای بنام (Soiln) با استفاده از نرم افزار (Visual Basic) با کاربری بسیار آسان تدوین گردیده است. مثال هایی از کاربرد این برنامه ارائه شده و با نتایج روشهای دیگر مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها