بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود

نویسندگان

چکیده

بعد از ساخته شدن ساختمانهای مهم از سال 1970 تاکنون، امروزه دیوار برشی فولادی به عنوان سیستم باربر جانبی مناسبی مطرح می‌باشد. از مزایای اصلی این سیستمها، به شکل پذیری بالا و مقاومت زیاد آنها می توان اشاره کرد. در تحلیل دیوار برشی فولادی کمانش ورق سبب پیچیدگی تحلیل می‌گردد. در این مقاله با استفاده از روش اجزا محدود دو مدل تحلیلی ارائه شده و به کمک آنها رفتار هیسترزیس تحت بارگذاری چرخه‌ای و رفتار غیر خطی تاریخچه زمانی تحت زلزله های طبس، السنترو و منجیل ارائه گردیده است. پس از آن تاثیر تیر، ستون، ورق فولادی، وجود سخت کننده و نسبت عرض دهانه به ارتفاع در رفتار سیستم دیوار برشی فولادی بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها