استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی

نویسندگان

چکیده

قاب خرجینی یکی از سیستمهای سازه‌ای رایج در کشور می باشد و تحقیقات متعدد مبین نیازمندی این سیستم به مقاوم سازی لرزه‌ای است. در این مقاله نوع خاصی از میراگرهای هیسترزیس تحت عنوان مهاربندهای کمانش ناپذیر، مورد توجه قرار گرفته و سعی شده است تا رفتار این میراگر و سیستمهای دارای آن و همچنین فرایند طراحی آنها بررسی گردد. در نهایت با استفاده از این نوع میراگر یک قاب خرجینی نیازمند به تقویت لرزه‌ای مقاوم سازی شده و رفتار آن تحت شتاب نگاشتهای زلزله‌های ناغان،طبس و نورتریج بعد و قبل از تقویت بررسی و مقایسه گردیده است. نتایج عددی نشان داد که مهاربندهای کمانش ناپذیر توانائی بالائی در طراحی لرزه‌ای سازه‌های جدید و نیز مقاوم سازی سازه‌های موجود دارند.

کلیدواژه‌ها