بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی برخی تحقیقات تحلیلی در مورد چیدمان و جهت گیری الیاف در بتن مسلح الیافی فلزی (SFRC) با توجه به مقادیر مختلف درصد الیاف انجام گرفته است. توابع پخشی مربوط به متغیرهای مکانی الیاف مورد بررسی قرار گرفته است که در نهایت بر اساس آن می‌توان مدلی تحلیلی برای پیش بینی خواص مکانیکی SFRC تولید کرد.
در این تحقیق با توجه به اثرات شرایط مرزی و نیز تابع پخش الیاف در هر مقطع مربع واحد (در بتن SFRC) بدست آمده است. در ضمن مقایسه ای بین نتایج حاصله از آزمایش و تئوری نیز انجام گرفته است که فرمولهای حاصله را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها