روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از تئوری غیر خطی ون-کارمن، معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار ورقهای نازک در تغییر شکلهای بزرگ مرور شده و سپس فرمول بندی روش عددی گالرکین در دستگاه مختصات مساحتی برای حل این معادلات دیفرانسیل ارائه شده است. به کمک دستگاه مختصات مساحتی متغیرهای موجود در سیستم معادلات انتگرالی روی دامنه درون یابی شده و آنگاه دستگاه معادلات غیرخطی حاصله برحسب مختصات تعمیم یافته به روش نیوتن رافسون حل شده است. نتایج مربوط به شکلهای متنوع وق مثلثی، از جمله متساوی الاضلاع، قائم‌الزاویه و متساوی الساقین، تحت اثر بار استاتیکی استخراج گردیده و با نتایج تحقیقات موجود در این زمینه مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها