تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت

نویسنده

چکیده

این مقاله به معرفی روشی عددی برای مدلسازی و بررسی پدیده مخرب ترک خوردگی میان لایه‌ای پوسته‌های کامپوزیت با بهره‌گیری از مبانی نظریه مومسانی، مکانیک تماس محاسباتی و مکانیک شکست می‌پردازد. بدین منظور هر لایه یا دسته‌ای از لایه‌های همانند با بکارگیری المانهای حجمی مش بندی شده، رفتار غیرخطی هندسی و مصالح آنها در تحلیل منظور می‌گردد. مدلسازی رفتار پیوستگی/جدائی لایه‌ها به روش «اجزاء جدا از هم» با توسعه الگوریتمهای سه بعدی مکانیک تماس و به کارگیری الگوی ناهمسانگرد جدائی لایه‌ها به همراه روشهای نرم‌شدگی برگرفته از اصول مکانیک شکست انجام می‌پذیرد. نمونه‌های عددی ارائه شده نمایانگر درستی و کارائی روش پیشنهادی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها