تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا

نویسندگان

چکیده

در این مقاله بر اساس روش ترکیبی المانهای محدود و مجزا یک مدل تحلیلی از سازه بتن مسلح ارائه می‌گردد که امکان مدلسازی عددی برخورد و نفوذ پرتابه‌ها، ایجاد و رشد ترکهای پیشرونده و کلیه رفتارهای تماسی پس از ترک خوردگی را با در نظر گرفتن رفتار نرم‌شدگی بتن فراهم می‌سازد. برای مدلسازی بتن از معیار ترک خوردگی رانکین استفاده شده است. در محیط ترک خورده روابط روش المانهای مجزا و مکانیک تماس حاکم می‌باشد که در آن المانهای اجزاء محدود علاوه بر عملکرد شکل پذیر خود بوسیله یک اندرکنش تماسی با سایر المانها (که در مکانیک تماس تعریف می‌شود) رفتار محیط اصلی را شبیه سازی می‌کنند. نتایج بدست آمده از تحلیلهای عددی بوسیله این روش با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها