کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

نویسندگان

چکیده

تبدیلات موجک ابزار جدیدی برای آنالیز امواج است و می تواند اطلاعات زمان و فرکانس امواج را به طور همزمان ارائه دهد. با استفاده از روش آنالیز چند ریزه سازی (MRA)، جزئیات و خصوصیات امواج به سرعت با استفاده از الگوریتمهای تبدیلات موجک سریع (FWT) به دست می‌آید. در این مقاله، برای درک بهتر مفاهیم فیزیکی و الگوریتم های اساسی موجک، آنالیز چند ریزه‌سازی (MRA) و تبدیلات موجک به شکل پردازش امواج دیجیتال (DSP) طرح می‌شود. برای پردازش امواج زلزله دسته موجک های متعامد یکه دابشی پیشنهاد می‌شود. در مورد کاربرد موجک ها در پردازش امواج زلزله، جداسازی پراش از موج و متراکم سازی اطلاعات موجود در موج مطرح می‌شوند که موضوعات مهمی در پردازش اطلاعات امواج زلزله هستند. با استفاده از این تکنیکها امواج زلزله ال-سنترو و طبس را با تعداد نقاط حدود 25% منحنی اصلی بازسازی شده و خطای حاصل از این کاهش تعداد نقاط در حد قابل قبول بوده که در متن مقایله تشریح گردیده است. بدین معنا که تعداد نقاط منحنی زلزله ال-سنترو از 1559 نقطه به 389 نقطه و تعداد نقاط منحنی زلزله طبس از 2500 نقطه به 625 نقطه با پیدایش خطائی در حد قابل قبول، در نهایت به پیشرفتهای آینده پردازش امواج با استفاده از تئوری موجکها نیز اشاره‌ای خواهد شد.

کلیدواژه‌ها