دوره و شماره: دوره 36، شماره 0 - شماره پیاپی 1000182، اسفند 1355 
بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی