بررسی آپاتیت های فسفوکلسیک که در آنها اکسیژن دارای درجه های اکسیداسیون مختلف است

نویسنده

چکیده

در این بررسی نشان می دهیم که اکسیژن در تونل شبکه بعضی از آپاتیت های فسفوکلسیک دارای درجه های اکسیداسیون مختلف O,I,II می باشد این نوع آپاتیت ها از هیدرولیز فسفات تری کلسیک ? در محلولهای آبی آب اکسیژنه بدست می آیند .