آنالیز تنش های حرارتی در ورقه های چند لایه مدور

نویسنده

چکیده

طراحی سپرهای حرارتی –سدهای تشعشعی و سیستم های محافظتی در مقابل شهاب های آسمانی برای وسایل نقلیه فضایی استفاده از ورقهای چند لایه ای معمول شده که در آنها لایه های محافظتی به عنوان قمستی از ساختمان اصلی که نیروهای وارده را تحمل می کند به حساب می آید برای نوع قطعات خیزها تنش های شعاعی –تنش های هوب –تنش های چسبندگی بین لایه ها باید محاسبه گردند مخصوصاً تنش های چسبندگی بین لایه ها دارای اهمیت هستند زیرا جدایی بین لایه ها باعث خرابی سیستم می شود در این مقاله معادلات و دیاگرامهای لازم جهت محاسبه و تجزیه و تحلیل تنش های فوق و خیزها در یک ورقه چند لایه ای مدور که تحت اثر حرارت متغیر در دو جهت شعاعی و عمقی قرار می گیرد ارائه می شود این متد برای ورقه های چند لایه ای قابل استفاده است .