مطالعه چندین نوع از کانیهای رسوبی با بکار بردن ترموآنالیز

نویسنده

چکیده

برای تعیین ترکیبات مواد آلی و کانی رسوبات روشهلی فیزیک و شیمیایی مختلف را می توان به کار برد در بین روشها تجزیه حرارتی تفریقی و تجزیه حرارتی گراویمتر را نیز می توان نام برد سابقاٌ این متدها را برای مطالعه زغالها و توربها بکار می بردند مانند پولیک و وتنر در سال 1958 میلادی همچنین میچل در سال 1960 میلادی تجزیه حرارتی تفریفی را در اتمسفرهای مختلف در مطالعه تورب و اسیدهای هومیک مستخرجه از آن بکار می برد و ما در تیر ماه سال 2534 پهلوی در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده علوم پواتیه فرانسه روشهای فوق الذکر را جهت مطالعه کانیهای رسوبی بکار برده ایم که منحنی های حاصل نشان دهنده چندین نوع کانی می باشد که وا کشنهای آندومتریک و اگزومتریک در آنها انجام پذیرفته و در شکل منحنی ها علاماتی از نوع حروف الفبا لاتین مورداستفاده قرار گرفته از آنجمله یعنی آنالیز دیفرانسیل و ترموگراویمتری و ترموگراویمتر دیفرانسیل را نشان می دهد .