تحلیلی از کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در ایران

نویسندگان

چکیده

پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی ایجاب نموده است تا این جوامع در حفظ و حراست محیط زیست بیش از پیش بکوشند و به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و بالاخره استفاده معقول از این منابع روشهای پیشرفته ای را برای تصفیه فاضلاب بکار گیرند تصفیه فاضلاب در مراحل مختلف و با روشهای بیولوژیکی فیزیکی و شیمیایی و یا ترکیبی از آنها امکان پذیر می باشد معمولاً تصفیه مرحله اول را تصفیه فیزیکی مانند ته نشینی تصفیه مرحله دوم را تصفیه بیولوژیکی و تصفیه مرحله سوم را تصفیه فیزیکی و شیمیایی تشکیل می دهد کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی به صورت مرحله سوم به خصوص از نظر استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری که یکی از مهمترین راه حل های کمبود آب مورد نیاز در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران است از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
به طور کلی استفاده از فاضلاب تصفیه شده واجد جنبه های بهداشتی فنی و اقتصادی خاصی است و بایستی به همه این جنبه ها بهای کافی داده شود اهمیت ویژه این پژوهش در بدست آوردن ضوابطی برای تصفیه فاضلاب شهری ایران به منظور ایجاد تغییرات کیفی در پساب برای استفاده های گوناگون است و بدون تردید دستاوردهایی این قبیل در هر گونه سیستم آنالیز به منظور استفاده از فاضلاب تصفیه شده از اطلاعات ذیقیمت خواهد بود .