تهیه و برسی یک پراکسی آپاتیت فسفو کلسیک

نویسنده

چکیده

در اینجا به بررسی یک نوع آپاتیت که در آن گروههای پراکسید O در مواضعی روی محور سنرمارپیچی قرار دارند می پردازیم .