طرح و ساخت ساعت دیژیتال

نویسندگان

چکیده

با استفاده از عناصر نیمه هادی جدید و مدارهای یکپارچه رقمی موجود به عنوان کار پژوهشی فوق لیسانس ساعت تمام ترانزیستوری طراحی وساخته شده است منظور از این کار پژوهشی آشنایی دانشجویان با وسایل جدید و استفاده از آنها برای ساخت مدارهای مورد نیاز می باشد ساعت ساخته شده می تواند مستقیماً یا با تغییرات جزیی به عنوان انواع شمارنده های مورد نیاز مراکز هسته ای و آموزشی بکار رود .