برنامه PM برای نگهداری کارخانه

نویسنده

چکیده

اداره تعمیر و نگهداری مهمترین قسمت کارخانجات صنعتی می باشد زیرا تغییرات میزان تولید بستگی به توجه یا عدم توجه مسئولان اداره تعمیر و نگهداری به امور نگهداری ماشین آلات و تاسیسات کارخانه دارد بالارفتن سطح تولید و جلوگیری از کاهش آن مستلزم داشتن یک سیستم تعمیر و نگهداری عالی است .
نباید اجازه داد ماشین آلات از کار بیفتند سپس اقدام به تعمیر آنها نمود بلکه باید از آنها طوری نگهداری کرد کمتر به تعمیر احتیاج پیدا کنند .
یکی از روشهای موثر در نگهداری کارخانه و ماشین آلات روش نگهداری عالی Preventive Maintenance است که آنرا برنامه PM گویند و این مقاله به شرح برنامه PM اختصاص دارد نظر به اهمیت ماشینهای افزار در کارخانجات صنعتی در این مقاله به اجرای برنامه PM در مورد ماشینهای افزار پرداخته می شود .