دزیمتری نوترون به کمک دتکتور سولیدتراس

نویسنده

چکیده

تکنیک اندازه گیری دزنوترون به وسیله شمارش تراسها باعث شده که دزیمترهای مختلفی با مواد مختلف برای دزیمتری فردی ساخته شود . تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده برای کاربرد مواد ورقه های نازک 235U و 238U و 232THو 237NP و کاربرد ورقه های پلاستیک به عنوان دتکتور واقعاً امید وار کننده است زیرا به کمک آنها تغییرات مهم و حساسی در جهت اندازه گیری فلوی نوترونها به دقت خیلی زیاد انجام می گیرد این سیستم دارای برتری فراوانی نسبت به سایر سیستم ها می باشد که مهمترین آنها :
-احتیاج به هیچ دستگاه گران قیمت و پیچیده برای خواندن نتیجه دزیمتری ندارد
- به طور خیلی خوب و قابل توجه ای ذرات را این دتکتورها جذب می کند و دز جذب شده ناشی از آن خیلی دقیق قابل محاسبه می باشد .