انرژی حرارتی زمین قسمت سوم "کاربرد انرژی

نویسنده

چکیده

کاربردهای انرژی حرارتی زمین به علت قابلیت انعطاف آن در تولید نیروی برق –صنایع –کشاورزی –پزشکی و غیره فراوان است این انرژی با دارا بودن منبع حرارتی دائمی و عدم تولید آلودگی در محیط زیست در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است در این مقاله سعی شده است کاربردهای مختلف آن به خلاصه قید گردد تا اهمیت این نوع انرژی برای کشورمان که صادر کننده نفت و گاز است آشکار گردد .