یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مسئله پایداری حالت مداوم راکتورهای G.F.S.T.R را از نظر فیزیکی و ریاضی مورد بحث قرار داده و نشان می دهیم که به طور کلی در مطالعه خواص دینامیکی یک سیستم عدم توجه به تجزیه و تحلیل ریاضی منجر به نتیجه گیریهای غیر دقیق می گردد .