اثرات بهم زدن در فرمانترها

نویسنده

چکیده

فرایندهای میکروبیولژیکی صنعتی در ظرفهایی بنام فرمانتر که دارای سیستم هوادهی و بهمزن می باشد انجام می گیرد بهمزدن پدیده هایی در سیستم داخلی فرمانتر به وجود می آورد که بررسی جنبه های مهندسی و بیولوژیکی آن اهمیت خاصی در طراحی و بزرگ کردن مقیاس فرمانتر است در این مقاله ضمن بررسی کارهای انجام شده در مورد این اثرات مطالب و تعبیرات تازه تری ارائه شده است .