کنترل توان و فرکانس در سیستم برق بهم پیوسته

نویسنده

چکیده

در این نوشته اصول کنترل توان و فرکانس به عنوان قسمتی از مسئله کنترل تولید مورد مطالعه قرار گرفته است ضمن این بررسی نشان داده شده است که دستگاه تنظیم کننده توربین بخار (یا توربین آبی ) به تنهایی می تواند خطای فرکانس را در حالت ماندگار به صفر برساند و لازم است کنترل اضافی دیگری که به دستگاه تنظیم کننده افزود در سیستم به هم پیوسته این کنترل اضافی از یک مرکز فرمان مشترک به مولدهای موجود در سیستم فرستاده می شود .