خواص ماتریسهای ساختمانی و روش چولسکی برای حل دستگاههای معادلات خطی

نویسندگان

چکیده

استفاده از حسابگر الکترونیک برای حل دستگاههای ساختمانی هر روز بیشتر رواج می یابد و در دفاتر فنی لوزم داشتن برنامه های که بتواند با احتیاجات روزمره دفتر تطبیق کند چشم گیرتر می گردد .
این مساله با توجه با رواج هرچه بیشتر استفاده از حسابگرهای کوچک در دفاتر فنی و حافظه محدود آنها بیشتر به چشم می خورد در نتیجه در تهیه برنامه برای محاسبات ساختمانی باید از حداکثر سرعت استفاده کرده از میزان محدودی حافظه به بهترین وجهی استفاده نمود و دقت مورد نظر را حفظ کرد و چون بیشترین حجم حافظه کامپیوتر در راه حل دستگاههای معادلات خطی صرف می شود باید از روشهایی بهره گیری کرد که مقدار حافظه لازم برای انجام این عمل و مقدار محاسبات لازم و در نتیجه مقدار وقت مورد نیاز را تقلیل دهد روش چولسکی که اصول آن در زیر بیان می گردد یکی از مناسبترین روشهای حل دستگاههای معادلات خطی برای دستگاههای ساختمانی است .