عملیات و پژوهشهای ژئوفیزیک در اکتشافات منابع ذغال سنگ کرمان

نویسنده

چکیده

ناحیه مورد مطالعه که بررسی نتایج عملیات ژئوفیزیکی انجام شده در آن موضوع این بحث را تشکیل می دهد سنکلین کرمان است که حدود 700 کیلومتر مربع وسعت داشته و موقعیت آن نسبت به شهر کرمان در تصویر I آورده شده است .