نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، محمود نیلی احمد تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن wt 5/0%منگنز [دوره 30، شماره 2، 1376]

ا

 • ابراهیم، نادر آل انتقال حرارت توأم با تقطیر بخار آب در مبدلهای لوله – پرده ای [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • اسفندیاری، مهرداد اکتشاف اندیس معدنی علی آباد تفت یزد و ارزشیابی پتانسیل های معدنی آن بر اساس عیار سنجی آماری و تعیین نقاط امید بخش [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • الشریف، محمدرضا معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]

ب

 • بهمنیار، حسین مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب) [دوره 30، شماره 2، 1376]

ت

 • تیموری، احمد پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا [دوره 30، شماره 1، 1376]

خ

 • خیرخواه، داود پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا [دوره 30، شماره 1، 1376]

د

 • دانش، علی پیش بینی تغییر ترکیب سیالات در مخازن هیدروکربوری با ارتفاع با در نظر گرفتن نفوذ حرارتی [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • ده، اسداله روشنایی تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس [دوره 30، شماره 1، 1376]

ر

ز

 • زاده، ژاله قاسم تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • زاده، سهیلا شکراله مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب) [دوره 30، شماره 2، 1376]

س

 • سریزدی، محمود خداداد تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس [دوره 30، شماره 1، 1376]

ش

 • شاهی، محمد حسن پنجه تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • شکوهمند، حسین انتقال حرارت توأم با تقطیر بخار آب در مبدلهای لوله – پرده ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

ک

 • کاسگری، داود محمد تبار تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن wt 5/0%منگنز [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • کنی، ایرج محمودزاده تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • کوثری، فرشاد تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • کورنده، ابوالحسن رضاپور معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]

م

 • محمدی، سهیل تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • مصباح، محمد حسین بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • معماریان، حسین بررسی منابع بروز ناهماهنگی در نقشه های زمین شناسی ایران [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • موقرنژاد، کامیار پیش بینی تغییر ترکیب سیالات در مخازن هیدروکربوری با ارتفاع با در نظر گرفتن نفوذ حرارتی [دوره 30، شماره 1، 1376]

ن

ه