مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای

نویسنده

چکیده

در این مقاله ، مشکلات موجود در عملیات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای و موارد ناممکن این عملیات مورد تحلیل قرار می گیرند. ضمن مرور اجمالی کارهای پژوهشگران در این زمینه،تعریف صوری دید ارائه و مزایای این مفهوم یادآوری میشود. در این بررسی، دیدهای رابطه ای به سه رده اساسی تقسیم میشوند:دیدهای بی مشکل،دیدهای دارای مشکل و دیدهای غیرقابل بهنگام سازی. با توجه به تنوع مکانیسمهای اشتقاق دید از رابطه (های)مبنا،نشان داده میشود که علیرغم پژوهشهای انجام شده،بیشتر دیدها از رده دوم یا سوم هستند . عدم قابلیت بهنگام سازی اکثر دیدها نقطه ضعف مهمی در مدل رابطه ای است که هنوز برطرف نشده است .

کلیدواژه‌ها