تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس

نویسندگان

چکیده

در این مقاله تأثیر پارامترهای مهم در تخمین دمای ادیاباتیک دیواره گازهای داخل نازک یک موشک و ضریب انتقال حرارت با استفاده از روش هدایت حرارت معکوس IHCP مورد بررسی قرار گرفته اند. پارامترها با استفاده از دمای اندازه گیری شده سطح خارجی نازل در یک تست استاتیک فرضی بدست می آیند. دماهای اندازه گیری شده فرضی با حل مستقیم مسئله هدایت در پوسته، با در نظر گرفتن پارامترهای فیزیکی نازل و اعمال خطاهای تصادفی(Random Errors) به دماهای محاسبه شده تعیین میگردند . انتقال حرارت هدایتی درپوسته نازل یک بعدی و در جهت شعاع در نظر گرفته میشود و برای تعیین توزیع درجه حرارت در پوسته از روش حجم کنترل محدود پتانکار(Ptankar ,s Finite Control Volume Method) با فرمولاسیون ضمنی (Implicit Formulation) استفاده میگردد.