مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب)

نویسندگان

چکیده

در یک کار تجربی ضرائب انتقال جرم قطرات در حال تشکیل در یک ستون از فاز پیوسته اندازه گیری شده اند. جهت ایجاد ناحیه وسیعی از اندازه قطره از پنج نازل با اندازه های مختلف استفاده شده و سیستمهایی انتخاب گردیده اند که تمامی مقاومت در برابر انتقال جرم آنها در فاز پراکنده نهفته شده باشد. این سیستمها عبارتنداز تولوئن – اسید استیک – آب و بوتانل – اسید استیک –آب – در این سیستنها آب فاز پیوسته حلال آلی فاز قطره و اسید استیک جزء انتقال یابنده را تشکیل می دهند. به منظور بدست آوردن انتقال جرم در مرحله تشکیل قطره از روش برون یابی تا ارتفاع ستون یا زمان صعود صفر استفاده شده است. نحوه تغییر ضرائب انتقال جرم با عوامل مختلف بررسی شده و نیز نتایج بدست آمده با مدلهای موجود مقایسه گردیده و مورد بحث قرار گرفته اند.
میزان استخراج در سیستم تولوئن – اسید استیک – آب در ناحیه 86/0> E> 22/0 و در سیستم بوتانل – اسید استیک – آب در ناحیه 275/0 > E> 035/0 قرار گرفته است. نتایج تحقیقات نشان داد مدل نفوذ ملکولی برای سیستم بوتانل – اسید استیک – آب و مدل چرخش درونی برای سیستم تولوئن – اسید استیک – آب قابل استفاده می شود. اندازه قطرات معیاری برای دستیابی به ضرایب انتقال جرم درون قطرات خواهد بود.