دوره و شماره: دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی 964، پاییز 1376 (60)