تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن wt 5/0%منگنز

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر دما و زمان آستمپرینگ و بازپخت بر خواص مکانیکی و ریز ساختار چدن نشکن آستمپر (ADI) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های ضربه از چدن نشکن Mn % wt5/0 تهیه و در دماهای 315,275 و 350 در مدت زمانهای 1 تا 240 دقیقه آستمپر شدند. سپس عملیات بازپخت نمونه های ADI با خواص مکانیکی بهینه در دماهای 350 و 500 در مدت زمانهای مختلف صورت گرفت. جهت بررسی تغییرات ریز ساختاری از میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی (SEM) استفاده گردید.
نتایج حاصل از آزمایشها نشان می دهد که بیشترین مقاومت به ضربه در دمای آستمپرینگ 350 و در مدت زمان 90 دقیقه حاصل می شود, و با افزایش تعداد گرافیتهای کروی در واحد سطح, مقاومت به ضربه افزایش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهند که بازپخت در دماهای 350 و 500 موجب کاهش انرژی ضربه میگردد و این کاهش با بازپخت در دمای 500 بیشتر میشود که جهت جلوگیری از افت بیشتر خواص مکانیکی , مدت زمان نگهداری نمونه در دمای بالا با توجه به میزان دما, بایستی کنترل شود.