بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی

نویسندگان

چکیده

به علت اهمیت زیاد راندمان بالای محفظه احتراق در موشکهای سوخت مایع ازانژکتورهای پیچشی که باعث اتمیزه شده ذرات سوخت و اکسید کننده قبل از عمل احتراق می گردند استفاده می شود. این انژکتورها از سه قسمت عمده تشکیل شده اند که عبارتند از : مارپیچ , شیپوره( نازل) , واریفیس , مارپیچ که عمدتاً باعث تولید گردابه در نازل می گردد از سه راهگاه تشکیل شده است. به علت مشکلات در زمان تولید یک مارپیچ که می تواند گلوگاه در امر تولید تلقی شود, در این مقاله اثر زاویه مارپیچ ( زاویه مارپیچ کوچک زمان برداه برداری بیشتر و استهلاک بالای ابزار را ایجاد می کند ) بر میدان پاشش (سرعت و قطر ذرات) به طور تجربی با استفاده از دستگاه PDA مطالعه گردید. باید توجه داشت که زوایای کوچکتر a در مارپیچ باعث افزایش زمان تولید در این قطعه می گردند.
مشاهده گردید که با افزایش زاویه a از 15 به 35 درجه سرعت مطلق ذرات به مقدار کمی کاهش پیدا می کنند که این موضوع را می توان به علت تشکیل گردابه های ضعیف تر در نازل دانست. همچنین با افزایش زاویه a قطر ذرات نیز بر روی پارامترهای سرعت و قطر با هم در ارتباط بوده و ذرات با قطر بزرگتر از سرعت بالاتری برخوردارند. ولی تغییرات ملاحظه شده در قطر ذرات زوایای راهگاه از 15 درجه به 35 درجه حدود 7% است که زیاد قابل توجه نیست.