اکتشاف اندیس معدنی علی آباد تفت یزد و ارزشیابی پتانسیل های معدنی آن بر اساس عیار سنجی آماری و تعیین نقاط امید بخش

نویسنده

چکیده

بررسی و مطالعه ارائه شده در این مقاله بر اساس مطالعات مقدار غلظت عناصر خاص شیمیائی موجود در سنگهای بیرونزده و قسمتهای دگرسان شده منطقه علی آباد , در 31 کیلومتری جنوب غرب شهرستان تفت است. قسمتی از منطقه که بر اساس مطالعات انجام شده قبلی به صورت پراکنده ای به عنوان یک منطقه قابل بررسی و تحقیق بیشتری معرفی شده بود , به صورت یک " اندیس معدنی " که محدوده ای به وسعت حدود 4 کیلومتر مربع را می پوشاند مورد بررسی قرار گرفت. دانسته های بدست آمده از شبکه نمونه برداری مورد تجزیه شیمیائی قرار گرفت و غلظت های بدست آمده از چهار عنصر مس , سرب, روی و مولیبدن برای طراحی شبکه بهینه و نهائی مورد استفاده واقع شد. از مجموع 148 نمونه شبکه نهائی تعداد 118 نمونه به لحاظ داشتن خلصت واقعی یک نمونه زمین آماری انتخاب و محاسبات آماری , و تعیین عیار, و مقادیر زمینه, گذار و نابهنجاری ها بر روی این تعداد نمونه انجام شد. در بررسی ها ی مختلف به جهت تعیین انواع دگرسانی و حد بالا و پائین تغییرات عیار , در مواقع لزوم تعداد نمونه ها به جهت دستیابی به نتیجه واقعی تر حذف و در بسیاری از موارد به 105 تقلیل یافت. عناصر مس و روی همبستگی چندانی نداشته ولی همبستگی قابل توجهی بین دو عنصر مس و سرب و دو عنصر سرب و روی وجود داشته و قابل تعریف است. ضریب تغییرات و نیز واریانس یا تغییرات دامنه دانسته ها برای سه عنصر مس و سرب و روی تعیین گردید. بررسی ها و محاسبات زمین آماری بر روی نمونه ها و مقادیر حداکثر و حداقل غلضت نمونه و نقاطی که می بایست در رسم واریوگرامها حذف شوند از این راه انجام شد. همبستگی دانسته های زمین آماری مرتبط با غلضت عناصر مس و سرب و روی با غلضت چهار اکسید سدیم , پتاسیم, کلسیم و منیزیوم که در 36 نمونه برداشت شده از رخنمونها و دگرسانی ها بود, مقایسه گردید. با توجه به نوع سنگهای میزبان و دگرسانی ها مشاهده و تفسیر شده در منطقه معدنی مورد مطالعه, کانی زائی نوع مس پورفیری در سنگ میزبان گرانودیوریتی و مونزونیتی را می توان عنوان نمود. دگرسانی های سریسیتی و پروپیلیتی و آرژیلیتی در منطقه با استفاده از دانسته های ژئوشیمیایی مشخص شدند و با جمع بندی سایر دانسته ها ی به دست آمده مناطق امید بخشی از نظر کانی سازی برای عنصر مورد تحقیق و بررسی مشخص شدند.