طراحی بهینه شبکه برداشت در مطالعات مغناطیسی

نویسنده

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی و معرفی پارامترهایی است که در طراحی بهینه یک شبکه برداشت ژئوفیزیکی مطرح می باشد. بدین منظور سه ساختار آهنی به شکلهای ورقه ای , گسلی و استوانه ای در محوطه پایگاه ژئومغناطیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در محلهای از پیش تعیین شده در عمقهای 5/0 تا یک متر دفن گردید.
با توجه به استفاده از تئوریهای احتمالی هندسی که چندین سال است بطور جدی در طراحی شبکه های برداشتهای اکتشافی و از جمله ژئوفیزیک در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار می گیرد, برداشتهای مغناطیسی روی ساختارهای مذکور توسط سه شبکه مربعی با ابعاد 3*3 متر , 6*6 متر و 9*9 متر صورت پذیرفته است. با ترسیم نقشه های آنومالی مغناطیسی و تفسیر آنها ,کارآیی هر یک از شبکه ها در شناخت دقیقتر ساختارها مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز با محاسبه احتمال کشف و هزینه برداشتها , پارامترهای قابل اهمیتی که در طراحی بهینه یک شبکه برداشت ژئوفیزیکی مطرح می باشند , معرفی شده است.