تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی

نویسندگان

چکیده

امروزه پیشرفتهای چشمگیر Pinch Technology در طراحی شبکه مبدلهای حرارتی بر کسی پوشیده نیست. الگوریتم لازم جهت تخمین سطح تبادل حرارت این شبکه ها مدام دقیق و دقیقتر می گردد. الگوریتم جدیدی که بر اساس افت فشار مجاز جریانهای فرآیند میزان حداقل سطح مورد نیاز شبکه را پیش بینی می نماید, قادر است محدودیتهای هیدرودینامیکی واحدها را نیز در نظر بگیرد. لیکن این الگوریتم چون بر اساس خواص فیزیکی ثابت کار می کند طبیعتاً از دقت بسیار بالایی برخوردار نخواهد بود.
در این تحقیق سعی گردیده تا روابط مربوط به تغییرات خواصی چون دانسیته, ظرفیت حرارتی, ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی با دما مورد استفاده قرار گرفته و الگوریتم جدیدتری پیشنهاد گردد. این الگوریتم در هر فاصله انتالپی روی منحنی های مرکب فرآیند, خواص فیزیکی جریانها را تخمین زده و با استفاده از ارقام بدست آمده, سطح تبادل در هر فاصله انتالپی را محاسبه می نماید. همچنین با بکار بردن این الگوریتم در یک مسئله نمونه مشخص گردید که دقت نتایج حاصله نسبت به نتایج قبلی از ده درصد بهبود برخوردار است.