پیش بینی تغییر ترکیب سیالات در مخازن هیدروکربوری با ارتفاع با در نظر گرفتن نفوذ حرارتی

نویسندگان

چکیده

پدیده تغییر ترکیب مخازن هیدروکربوری به نسبت ارتفاع بر اثر دو عامل نیروی گرانشی زمین و نفوذ حرارتی ناشی از وجود گرادیان حرارتی در مخزن بوجود می آید . فرآیند تشکیل این گرادیان ترکیب براساس ترمودینامیک کلاسیک(تعادلی)قابل بیان نیست. با این وجود در تمامی مدلهایی که برای پیش بینی این پدیده ارائه گشته است،سیالات مخزن در تعادل شیمیایی فرض شده و اثر نفوذ حرارتی نادیده گرفته می شود. مدل حاضر نخستین مدل منتشر شده ای است که این پدیده را براساس معادلات حاصل از ترمودینامیک بازگشت ناپذیر و با در نظر گرفتن نفوذ حرارتی توجیه میکند. پس از ارائه مدل مورد نظر به بررسی نتایج تحقیق می پردازیم ونشان میدهیم که نادیده گرفتن نفوذ حرارتی در مدل های قبلی تا چه اندازه ممکن است موجب خطا گردد.