انتقال حرارت توأم با تقطیر بخار آب در مبدلهای لوله – پرده ای

نویسندگان

چکیده

مبدلهای حرارتی انبساط مستقیم سیال عامل لوله ای با پرده های مسطح بطور وسیعی در سیستمهای تهویه مطبوع کاربرد دارد . یکی از موارد استفاده این مبدلها سرمایش و رطوبت گیری همزمان می باشد. در صورتیکه هوای عبوری از روی کویل مرطوب بوده و دمای کویل زیر نقطه شبنم هوای ورودی باشد. بر روی پرده های کویل تقطیر صورت می گیرد.
در این پژوهش یک مبدل دو ردیفه با آرایش لوله های مثلثی،جهت بررسی پدیده انتقال حرارت و جرم در نظر گرفته شده است. با یک تحلیل دو بعدی روی یک سلول واحد از این مبدل ، معادلات حاکم بدست آمده است. به دلیل بررسی همزمان هدایت در پره و جابجایی روی سطح آن معادلات بهم وابسته و مکانیزم انتقال حرارت بصورت توأمان می باشد. این معادلات به روش اختلاف محدود حل گردیده و توزیع دما و راندمان پره تحت شرایط سطح تر و خشک با تغییر گام و جنس پره،دما و رطوبت هوای ورودی وعدد رینولدز جریان بدست آمده است.
نتایج نشان میدهند که با افزایش هدایت حرارتی پره مقاومت حرارتی کاهش یافته وتغییرات دمای پره در جهت شعاعی از مرکز به خارج کاهش می یابد و راندمان پره بیشتر می شود. یعنی جنس پره سهم مهمی در راندمان پره دارد . همچنین در یک جنس معین پره،با افزایش گام پره ویا بالا رفتن دما ویا رطوبت هوای ورودی راندمان کاهش می یابد . بعلاوه راندمان پره با سطح مرطوب،پایین تر از راندمان یک پره خشک می باشد. اثر انتقال جرم با در نظر گرفتن ضریب تقطیر موضعی،C لحاظ شده است.