معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی

نویسندگان

چکیده

از فیلترهای دیجیتالی وفقی FIR بطور وسیعی برای کاربردهایی نظیر شناسایی سیستم،متعادل کننده ها،حذف نویز فعال،حذف پژواک آکوستیکی،رمز سیگنال صحبت،... استفاده می گردد. در کاربردهایی که نویز اندازه گیری یا تداخل شدید است ، استفاده از الگوریتم هایی مانند در RLS,NLMS,LMS،... ]1[ ]2[ ]3[ ]4[ در حوزه زمان و FBAF,FDAF،...]5[ حوزه فرکانس با مشکل عدم همگرایی ضرایب روبرو می گردد. در این مقاله الگوریتم جدیدی به روش نزولی ترین شیب معرفی می گردد که در آن از توابع خود همبستگی و همبستگی متقابل سیگنالهای ورودی و تداخلی استفاده شده و ضرایب فیلتر دیجیتالی وفقی FIR تنظیم می گردد. این الگوریتم بخصوص برای فرایندهای تصادفی –m وابسته9 ]6[ مناسب بوده و میتواند برای کاربردهایی نظیر حذف پژواک اکوستیکی در گفتار دو طرفه استفاده گردد. نتایج تئوری بکمک شبیه سازی های کامپیوتری بررسی و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها