تحلیل غیرخطی پوسته های بتن مسلح

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی نکات اساسی که در تهیه یک برنامه اجزاء محدود جهت تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی پوسته های بتن مسلح بکار رفته اند، اختصاص دارد . به این منظور، ضمن بررسی اجمالی مدل اجزاء محدود،بطور مبسوط مدل غیرخطی مادی بتن و فولاد وتاثیر متقابل آنها بر یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرند. همچنین الگوریتم های برنامه های تحلیل استاتیکی و دینامیکی ارائه شده اند. جوابهای تحلیل ونتایج آزمایشگاهی برای یک مسأله دال مورد مقایسه قرار گرفته اند. کاربرد عملی برنامه در تحلیل دینامیکی غیرخطی پوسته محافظ یک نیروگاه هسته ای تشریح شده است.